Blog

Pravidla soutěží a netiketa na Facebooku

4. 3. 2022 7:00

“Netiketa” sociálních sítí Zásilkovny

Protože chceme, aby se na našich sociálních sítích a stránkách cítili všichni fajn, sestavili jsme zásilkovňácký návštěvní řád. 
V diskuzích u nás: 

  • nepoužíváme sprostá slova a vulgarity 
  • nespamujeme 
  • nediskriminujeme, vyhýbáme se rasistickým poznámkám 
  • jsme k sobě vzájemně slušní. 

Děkujeme moc za vaši součinnost. A teď hurá do debaty!

Pravidla soutěží na sociálních sítích Facebook a Instagram

Rádi na Facebooku pořádáme soutěže pro fanoušky Zásilkovny. Níže najdete pravidla k soutěžím. Tato pravidla jsou jediná, úplná a závazná pravidla upravující soutěže na Facebooku a Instagramu pořádané Zásilkovnou (dále jen „soutěž“).

1. Pořadatelem soutěže je společnost

Zásilkovna s.r.o.
Českomoravská 2408/1a, Praha 9 – Libeň, 190 00
IČ: 28408306
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 139387
(dále jen „pořadatel“).

2. Soutěž není žádným způsobem provozována nebo spojena s provozovatelem sítí Facebook a Instagram, který není pořadatelem soutěže a nijak za ni neodpovídá ani ji nesponzoruje. Informace poskytnuté v rámci soutěže jsou poskytovány pořadateli soutěže. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány výhradně pořadateli soutěže.

3. Soutěže se může účastnit každá osoba starší 18 let s platným profilem na síti Facebook nebo Instagram a s doručovací adresou v České republice, která splní pravidla soutěže.

4. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

5. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo je fanouškem stránky Zásilkovna a zašle prostřednictvím publikace komentáře na Facebooku či Instagramu odpověď na soutěžní otázku. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

6. Fotografie, texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, které účastníci soutěže uveřejní v rámci soutěže (dále společně jen „vložený materiál“), nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické, zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.

7. Účastník soutěže vstupem do soutěže publikováním komentáře spolu s níže uvedenými náležitostmi potvrzuje, že:
7.1. je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo že má řádný souhlas (spolu)autorů vloženého materiálu;
7.2. má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu;
7.3. má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém materiálu, to vše k užití vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly sítě Facebook či Instagram. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

8. Soutěž se koná v období uvedeném v textu každého soutěžního oznámení.

9. Vítěze jednotlivých soutěží určuje pořadatel na základě splnění všech soutěžních podmínek dané soutěže.

10. Vítězové soutěže jsou po skončení soutěže vždy oznámeni v komentáři pod soutěžním příspěvkem.

11. Vítězům budou výhry zaslány na jimi uvedené adresy poštou. Vítězové budou vyzváni k zaslání svých doručovacích údajů a dalších kontaktních informací soukromou zprávou. Lhůta pro doručení údajů je 3 kalendářní dny. Po uplynutí této doby nárok na výhru zaniká a bude vyhlášen jiný výherce. Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, anebo třetím osobám.

12. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné za ně požadovat hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

13. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku pořadateli výslovný souhlas s tím, aby pořadatel soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno, doručovací adresu, e-mail a telefon) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

14. Pořadatel soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla pořadatele.

15. Pořadatel má právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit podmínky soutěže a soutěž ukončit nebo prodloužit její trvání bez udání důvodu a bez náhrady.

16. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a sociálních sítích Facebook a Instagram) ani za jednání třetích osob na sociálních sítích Facebook a Instagram či jinde na Internetu.

17. Pořadatel si vyhrazuje právo považovat za podvodné takové facebookové a instagramové profily, které mají méně̌ než 20 sledujících na Instagramu nebo přátel na Facebooku, a soutěžícího s takovým účtem ze soutěže bez náhrady vyloučit.

18. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

19. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

20. V soutěžích s účastí pomocí odeslání komentáře se každá fyzická osoba může zúčastnit pouze jedním komentářem.

Tato pravidla jsou platná k 4. 3. 2022.

Sdílet:

Rubriky