1. Popis služby

 1. Činnost Poskytovatele zahrnuje veškeré úkony a služby Zásilkovny souvisejících s převzetím Zásilky od Klienta, jejím uskladněním, informováním Příjemce o uložení zásilky a předáním zásilky Příjemci dle objednávky a pokynů Klienta. Nevyzvednuté zásilky budou vráceny Klientovi včetně zásilek, které Příjemci odmítnou převzít. (dále také jen „služba Zásilkovny“).
 2. Podání zásilek lze uskutečnit online prostřednictvím systému Poskytovatele služby s označením Zásilkovna.cz a následně předat zásilky na pobočkách Poskytovatele s označením Zásilkovna.cz po České a Slovenské republice nebo zaslat zboží přepravcem či třetí stranou na centrální depo Poskytovatele s označením Zásilkovna.cz.
 3. Informace o dodání nebo stavu Zásilky Klienta jsou dostupné v online systému Poskytovatele max. do 12 hodin od podání Zásilky a převzetí zaměstnanci na pobočce Poskytovatele s označením Zásilkovna.cz. Klient může sledovat Zásilky v systému služby sledování Zásilek (Track & Trace). Nemáte-li přístup na internet, kontaktujte telefonicky náš zákaznický servis na telefonním čísle +420 216 216 516.

2. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vymezují a upřesňují obchodní a právní vztahy mezi Poskytovatelem služby označené jako Zásilkovna.cz, tj. společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Ocelářská 392/9, 190 00 Praha 9, IČ 28408306, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387 (dále také jen „Poskytovatel“), Klientem Poskytovatele využívajícím služby Zásilkovna a dalšími subjekty, které jakkoli souvisí se službou Zásilkovny a jsou nedílnou součástí každé smlouvy, kterou Poskytovatel v souvislosti se službou Zásilkovny uzavírá.
 2. Klient online podáním zásilky prostřednictvím online systému Zásilkovny potvrzuje tyto Podmínky a prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s jejich obsahem a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá, pokud se Poskytovatel a Klient ve Smlouvě nedohodli na odchylné úpravě těchto Podmínek.
 3. Veškeré smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené Smlouvou nebo těmito Podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), ve znění pozdějších novel.

3. Základní pojmy

 1. Zásilkovna je část podniku Poskytovatele, která poskytuje služby (dále jen „služba Zásilkovny“) související s převzetím Zásilky či Zásilky na dobírku od Klienta, jejím uskladněním, informováním Příjemce o uložení Zásilky, obstaráním přepravy Zásilky a předáním Zásilky Příjemci dle pokynů Klienta.
 2. Poskytovatelem služby Zásilkovny je společnost Zásilkovna s.r.o., se sídlem Ocelářská 392/9, 190 00 Praha 9, IČ 28408306, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387. Poskytoval služby Zásilkovny na Slovensku je Zásielkovňa s. r. o., se sídlem Šustekova 3697/49, 851 04 Bratislava, IČ 48136999, zapsaná v v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 105158/B.
 3. Klient je subjekt, který uzavřel s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb Zásilkovny (dále také jen „Klient“).
 4. Příjemce je subjekt, který je Klientem označen jako Příjemce Zásilky (dále také jen „Příjemce“).
 5. Zásilka je předmět, který Poskytovatel převzal k poskytnutí služby Zásilkovny dle smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (dále také jen „Zásilka“).
 6. Zásilka na dobírku je věc, kterou Poskytovatel převzal k poskytnutí služby Zásilkovny dle smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem; Poskytovatel je zároveň povinen na základě pokynů Klienta vybrat od Příjemce zásilky finanční částku v hotovosti při předání zásilky Příjemci a tento finanční obnos v souladu s těmito Podmínkami poukázat na bankovní účet Klienta (dále také jen „Zásilka“ nebo „Zásilka na dobírku“). Doběrečné je hodnota zásilky, kterou Poskytovatel vybere od Příjemce při předání zásilky (dále jen „doběrečné“).
 7. Smlouva je smluvní dohoda uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem písemnou či jinou formou, upravující práva a povinnosti smluvních stran souvisejících se službou Zásilkovny. V okamžiku uzavření smlouvy se právní a obchodní vztah Poskytovatele, Klienta a Příjemce řídí Smlouvou, těmito Podmínkami a aktuálním ceníkem služeb Poskytovatele, není-li sjednáno mezi smluvními stranami jinak. Smlouva může být uzavřena písemně, či prostřednictvím sítě internet. Poskytovatel si vyhrazuje právo trvat dle svého uvážení na písemné formě Smlouvy. (dále také jen „Smlouva“).
 8. Dodací list je dokument potvrzující převzetí zásilky Poskytovatelem od Klienta. Dodací list obsahuje parametry Zásilky.

4. Parametry zásilky

 1. Pro poskytování služby Zásilkovny ze strany Poskytovatele jsou stanoveny následující parametry:
  Parametr Popis
  Potvrzení podání zásilky ze strany Klienta Ano (Dodací list)
  Akceptace těchto Podmínek Ano (bez „odkliknutí“, tj. vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami systém neumožní učinění objednávky)
  Předání zásilky proti potvrzení převzetí Ano (Potvrzení převzetí)
  Odpovědnost Poskytovatele Za ztrátu či poškození zásilky v prostorách Poskytovatele odpovídá Poskytovatel, maximálně však do výše uvedené hodnoty zásilky. Více viz bod 9 – Odpovědnost Poskytovatele a Klienta za škodu.
  Maximální hodnota zásilky 20 000 Kč, není-li smlouvou stanoveno jinak
  Maximální hmotnost 5 kg větší hmotnost zásilky je nutné konzultovat předem, při vyšší hmotnosti účtuje Poskytovatel příplatek dle aktuálního ceníku
  Minimální rozměry 10 × 7 × 1 cm
  Maximální rozměry tak, aby součet 3 stran byl max. 120 cm (např. 50×40×30 cm), délka jedné strany max. 70 cm větší rozměry zásilky je nutné konzultovat předem, při větších rozměrech účtuje Poskytovatel příplatek dle aktuálního ceníku
 2. Z poskytování služeb Zásilkovny jsou vyloučeny následující Zásilky a Klient není oprávněn předat k obstarání přepravy Poskytovateli Zásilky, které níže uvedené výluky nesplňují:
  1. obsahující zboží v hodnotě vyšší než 20 000 Kč; pokud hodnota zboží v zásilce bude přesahovat 20 000 Kč a Poskytovatel o tomto nebude výslovně informován (tedy Poskytovatel nebude znát skutečnou hodnotu zásilky), Klient bere na vědomí, že Poskytovatel odpovídá za škodu pouze do výše 20 000 Kč;
  2. obsahující zboží zvlášť vysoké hodnoty, zejména drahé kameny, drahé kovy, šperky, perly, umělecké předměty, starožitnosti, sbírky, bankovky, mince, platební a jiné peněžní karty a ceniny, cenné papíry, nabíjecí kupony do mobilních telefonů, SIM karty, dálniční známky, výherní losy a telefonní karty operátorů, poukázky a vstupenky (a další zboží podobného charakteru) v hodnotě více než 20 000 Kč na zásilku;
  3. obsahující kožešiny, koberce, hodinky a jiné klenoty nebo kožené zboží v hodnotě více než 20 000 Kč na zásilku;
  4. obsahující předměty, které mohou způsobit škodu na majetku a zdraví osob (zejména výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí);
  5. obsahující obsah, který podléhá zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále jedy, žíraviny, radioaktivní látky, plyny a kapaliny v tlakových nádobách;
  6. obsahující laky, barvy, lepidla a jiné tekuté látky, které mohou být při službě poškozeny, nebo mohou poškodit či znehodnotit ostatní zásilky, případně zařízení Poskytovatele;
  7. obsahující živá zvířata nebo pozůstatky lidí a zvířat, biologický odpad, části těl nebo orgánů, zdravotnický materiál (krevní vzorky a deriváty), zdravotnický odpad;
  8. obsahující předměty a látky, které podléhají změnám teploty a rychle kazící se zboží jako jsou potraviny, živé rostliny, předměty a látky mající tyto charakteristiky;
  9. obsahující kazící se zboží nebo zboží lehce poškoditelné, křehké a dále zboží, které je nutno zvláštním způsobem chránit nebo se kterým je nutné zvláštním způsobem nakládat;
  10. obsahující předměty a látky lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se zásilkou, jako jsou například: alkohol a jiné drahé tekutiny či látky ve skleněných lahvích nebo obdobných křehkých obalech a obdobné předměty;
  11. obsahující předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu skladovacího prostoru nebo vytvoření speciálních podmínek při poskytování služby podle platných předpisů nebo konkrétních okolností;
  12. jejichž povaha, obsah, vnější vzhled, vlastnosti, způsob zaslání či jejich držení je v rozporu s právním řádem České republiky a je tudíž protiprávní či zakázané, zejména s ohledem na bezpečnost osob, veřejný pořádek a práva třetích osob;
  13. překračující maximální parametry zásilky uvedené v bodě 4.1. těchto Podmínek; v případě, že Poskytovatel výslovně odsouhlasí přijetí takového zásilky, vyhrazuje si právo, a Klient s tímto souhlasí, účtovat si k ceně služby za každou takovou zásilku příplatek dle aktuálního ceníku; Zásilky překračující hmotnost 10 kg a zásilky větší než 120 cm (jedna strana) Poskytovatel nepřebírá ke zpracování do služby Zásilkovny.
 3. Klient je povinen se těmito Podmínkami plně řídit a nejednat v rozporu s nimi. Pokud Klient nebude předávat Poskytovateli zásilku osobně, je povinen s obsahem Podmínek seznámit třetí osoby, které budou zásilku osobně předávat Poskytovateli a zajistit, aby nedošlo k rozporu s těmito Podmínkami. Za splnění těchto požadavků Klient odpovídá stejně, jako by zásilku předával Poskytovateli osobně. V případě, že Klient předá Poskytovateli ke službě zásilku vyloučenou ze služby Zásilkovny dle čl. 4.2., a to bez vědomí Poskytovatele a bez jeho výslovného písemného souhlasu, že zásilka může být převzata do služby Zásilkovny, nedojde k uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem a Poskytovatel tak nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s předáním zásilky a s dalším nakládáním s ní. V takovém případě je Klient povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady spojené se službou Zásilkovny a náklady za jemu vzniklou škodu.

5. Převzetí zásilky Poskytovatelem

 1. Zásilku určenou k převzetí Příjemcem předá Klient fyzicky osobně či prostřednictvím třetích osob k uskladnění v prostorech Poskytovatele. Poskytovatel Klientovi potvrdí převzetí zásilky prostřednictvím Dodacího listu z informačního systému Poskytovatele. Pokud Klient dopravuje zásilky do prostor Poskytovatele prostřednictvím třetích osob, musí k zásilkám přidat seznam přepravovaných zásilek (Dodací list z informačního systému Poskytovatele k potvrzení Poskytovatelem). Pokud není seznam zásilek (Dodací list) přiložen, na pozdější reklamace nedoručení zásilek do prostor Poskytovala nelze brát zřetel. Za potvrzení převzetí zásilky prostřednictvím Dodacího listu se rozumí také zaslání Dodacího listu ve formátu MS Office prostřednictvím elektronické pošty na e-mail udaný Klientem v objednávce. V případě, že Klient předává zásilku Poskytovateli služby prostřednictvím třetích osob, přechází nebezpečí škody na Poskytovatele až jeho faktickým převzetím zaměstnancem Poskytovatele v prostorech Poskytovatele.
 2. Objednávka služby Zásilkovny bude učiněna Klientem osobně v prostorech Poskytovatele nebo jako online objednávka prostřednictvím online systému Poskytovatele na webových stránkách www.zasilkovna.cz.
 3. Klient je povinen poskytnout Poskytovateli správné, úplné a srozumitelné údaje identifikující jeho osobu, osobu Příjemce a údaje k zásilce. Za údaje nutné pro identifikace osob se pokládají údaje o jménu, příjmení, datu narození nebo rodného čísla, trvalém bydlišti pro fyzické osoby, či obchodní firmě, sídlu a IČ pro právnické osoby.

  Objednávka služby musí obsahovat zejména následující údaje:

  1. identifikace Klienta jako objednatele a plátce služby Zásilkovny;
  2. identifikace Příjemce zásilky;
  3. v případě zásilky na dobírku určení výše dobírky a označení zásilky jako zásilky na dobírku;
  4. určení parametrů zásilky jako její rozměry, hmotnost, hodnota zásilky a počet zásilek v jedné objednávce;
 4. Klient je povinen stanovit hodnotu zásilky předané do obstarání služby Zásilkovny v online systému Poskytovatele na webových stránkách www.zasilkovna.cz. Zásilka je pojištěna dle čl. 9 těchto Všeobecných obchodních podmínek pouze do výše tímto způsobem stanovené výše dobírky či do tímto způsobem stanovené výše hodnoty zásilky (pokud je zásilka bez dobírky).
 5. Klient je povinen každou zásilku označit štítkem s čárovým kódem, a to v souladu s pravidly pro označení zásilek štítky. Klient odpovídá za kvalitu tisku štítku a za čitelnost čárového kódu. V případě, že zásilka není správně označena štítkem s čárovým kódem v souladu s pravidly, je Klient povinen zaplatit přirážku k ceně dle aktuálního ceníku (Nesprávné označení zásilky – 5,– Kč bez DPH).
 6. Poskytovatel není povinen převzít zásilky, které jsou v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zejména s body 4.1. a 4.2 těchto Podmínek.

  Pravidla označování zásilek štítky

 7. Klient odpovídá za připevnění štítku s čárovým kódem a dalšími níže stanovenými informacemi způsobem, aby neodpadl a aby nebyla plocha čárového kódu ničím překryta (ani např. průhlednou lepicí páskou). Zbytek popsané plochy musí být viditelný, avšak průhledná lepicí páska jej překrývat smí.
 8. Klient má možnost pro vytvoření štítku využít klientskou část webového rozhraní www.zasilkovna.cz, případně využít funkce API pro propojení systému. Štítky jsou připraveny ve formě PDF a Klient je po vytištění umístí na zásilku.
 9. Klient má možnost vytvořit vlastní štítek. Označení zásilky vlastním štítkem Klienta je možné jen po předchozím schválení Poskytovatelem. Klient je povinen před prvním použitím štítku, nebo před jeho změnou vyžádat schválení takového štítku Poskytovatelem. Klient odešle Poskytovateli vzor štítku emailem. V případě pochybností může být schválení štítku podmíněno fyzickým dodáním štítku. Vzory možných štítků jsou ZDE.

  Vlastní štítek musí mát následující náležitosti:

  1. štítek musí obsahovat čárový kód ve tvaru Z1234567890, min. šířka 4 cm, symbolika Code128 (kombinace typů A nebo B pro úvodní písmeno a následně typ C pro číslice; v případě celého kódu v typu A či B min. šířka 5 cm);
  2. text čárového kódu musí být uveden pod nebo nad čárový kódem, ve tvaru Z 123 4567 890 se zvýrazněním posledního trojčíslí;
  3. výrazný nápis Zásilkovna.cz a/nebo logo Zásilkovny; v případě, že se na zásilce nacházejí další čárové kódy, musí být tento nápis nebo logo vizuálně příslušný k čárovému kódu Poskytovatele;
  4. určení odesílatele, a to v levé horní části štítku. Odesílatel je oprávněn zvolit vlastní textovou identifikaci (např. název firmy nebo eshopu), dále je povinen uvést zpáteční směrovací kódy (jsou uvedeny v datech o pobočkách nebo API funkcí senderGetRetur­nString).
  5. určení příjemce v rozsahu jméno a příjmení, směrový kód pobočky v inverzním formátu a název pobočky; Směrovací kód pobočky je uveden v datech o pobočkách (XML feed poboček branch.xml) pod tagem label_routing. Název pobočky je uveden pod tagem label_name.

6. Vyzvednutí zásilky Příjemcem

 1. Příjemce je oprávněn si zásilku vyzvednout do 7 kalendářních dnů od oznámení o uložení zásilky, a to v provozní době na příslušném výdejním místě, pokud na základě smlouvy s Klientem nebo žádosti Příjemce nebude tato lhůta prodloužena. O možnosti vyzvednutí zásilky je Příjemce informován emailem, případně také prostřednictvím SMS.
 2. Zásilka bude předána Příjemci, nebo jeho zástupci při splnění následujících podmínek:

  i. Příjemce se prokáže znalostí čísla objednávky zásilky a hesla, a

  ii. Příjemce potvrdí písemně svým podpisem převzetí zásilky, a

  iii. v případě doručení zásilky na dobírku bude zásilka předána Příjemci až po uhrazení celé příslušné dobírkové částky vztahující se k zásilce, případně k souboru zásilek dle pokynů Klienta.

 3. Poskytovatel je oprávněn požadovat prokázání oprávnění zástupce jednat za Příjemce. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi, pokud odmítne prokázat svoji totožnost, nebude znát číslo objednávky a heslo, nebo vyzradí číslo objednávky a heslo neoprávněné osobě.
 4. V případě, že zásilka není Příjemcem vyzvednuta, nebo její převzetí je Příjemcem odmítnuto (dále jen „vratka“) je zásilka Klientovi doručena

  i. na výdejní místo, které Klient zvolil v informačním systému pro vyzvednutí vratek a Klient je povinen vratku vyzvednout ve lhůtě 14 dní od oznámení o doručení vratky na výdejní místo. Oznámení je Klientovi doručeno emailem a SMS, nebo

  ii. při svozu zásilek v případě, že Poskytovatel obstarává svoz zásilek na základě smlouvy s Klientem.

 5. Poskytovatel obstará uskladnění zásilky, nejdéle však po dobu 10 dnů, v následujících případech:

  i. nevyzvedne-li si Klient vratku na výdejním místě;

  ii. zásilku nelze doručit Příjemci ani vrátit Klientovi.

  Uskladnění zásilky je zpoplatněno dle platného ceníku.

  Poskytovatel může během uskladnění zásilky obstarat uskutečnění dalšího pokusu (případně dalších pokusů) o doručení zásilky Příjemci, nebo vrácení zásilky zpět Klientovi. Lhůta pro uskladnění zásilky se tím nestaví ani nepřerušuje. Tento další pokus o doručení je zpoplatněn dle platného ceníku.

  Po uplynutí lhůty pro uskladnění zásilky je Poskytovatel oprávněn obstarat prodej zásilky, nebo její části vhodným způsobem, pokud během uskladnění zásilky nedá Klient Poskytovateli jiný pokyn a zásilka nemůže být doručena ani vrácena.

 6. Je-li to možné, vydá Poskytovatel Klientovi výtěžek z prodeje po započtení nákladů prodeje, odměny za uskladnění a odměny za služby poskytnuté Poskytovatelem.
 7. Poskytovatel je oprávněn po uplynutí lhůty pro uskladnění zásilky obstarat likvidaci zásilky nebo její části, jestliže

  i. zásilka je zcela nebo z části znehodnocena;

  ii. nedojde-li k prodeji zásilky, kterou nelze doručit ani ji nelze vrátit;

  iii. uzná Klientovi nárok na náhradu škody na zásilce.

  I před uplynutím lhůty pro uskladnění zásilky lze zlikvidovat zásilku nebo její část, jestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany osob.

  Klient je povinen Poskytovateli nahradit náklady na likvidaci zásilky a újmu, kterou Poskytovatel utrpí s uspokojením nároků třetích osob uplatněných vůči Poskytovateli v souvislosti se zásilkou.

 8. Klient je povinen zásilku zabalit do pevného a vhodného obalu, aby nedošlo k jejímu poškození při přepravě, skladování a manipulaci se zásilkou. Poskytovatel odpovídá pouze za nepoškození obalu zásilky, nijak neodpovídá za obsah zásilky. V případě porušení obalu zásilky se tato skutečnost uvede do dokladu o převzetí zásilky Klientem.
 9. Poskytovatel je oprávněn otevřít Zásilku, jestliže

  i. ji nelze předat Příjemci a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena Klientovi,

  ii. je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle těchto podmínek za nebezpečnou, jejíž předání Poskytovateli není dovoleno, nebo věc, která je z přepravy vyloučena.

  iii. byla poškozena,

  iv. je důvodná obava, že došlo nebo že by do předání Příjemci mohlo dojít ke vzniku škody, nebo

  v. je to nezbytné k dodržení povinností uložených Poskytovateli zvláštním právním předpisem.

  Poskytovatel není oprávněn otevřít Zásilku, z jejíž vnější úpravy je zřejmé, že je podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu České republiky, nedotknutelná. Poskytovatel je povinen o otevření Zásilky informovat při předání Příjemce, popřípadě Klienta při vrácení Zásilky. Obsah zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky. Při otevírání musí být zajištěna ochrana skutečností, jež jsou chráněny podle zvláštního právního předpisu, jakož i ochrana poštovního tajemství a listovního tajemství.

7. Zásilky na dobírku

 1. V případě, že si klient přeje využít službu zásilky na dobírku, je povinen takto zásilku označit ve smlouvě a v dodacím listě.
 2. V případě, že je služba Zásilkovny poskytována na území České republiky, je Klient povinen ve smlouvě vyznačit částku v české měně (Kč). Takto označená částka bude vybrána od Příjemce při převzetí zásilky.
 3. V případě, že je služba Zásilkovny poskytována na území Slovenské republiky, je Klient povinen ve smlouvě vyznačit částku ve společné evropské měně €, popřípadě v platné měně platné na území Slovenské republiky. Takto označená částka bude vybrána od Příjemce při převzetí zásilky. Jiná měna než v EUR nebude na území Slovenské republiky od příjemců zásilek vybírána.
 4. U zásilek označených jako zásilky na dobírku provede Poskytovatel inkaso doběrečného dle pokynů Klienta od Příjemce a převede vybrané doběrečné na bankovní účet určený Klientem, a to ve lhůtě do deseti (10) pracovních dní, ode dne převzetí doběrečného od Příjemce, pokud nebude mezi Poskytovatelem a Klientem sjednáno jinak. Poskytovatel není v prodlení, pokud v této lhůtě bude částka doběrečného odepsána z bankovního účtu Poskytovatele ve prospěch účtu určeného Klientem. V případě, že Poskytovatel bude v prodlení s úhradou vybraného doběrečného Klientovi, zavazuje se Poskytovatel uhradit Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Poskytovatel je oprávněn započíst na výplatu doběrečného své splatné a nesplatné pohledávky za Klientem, zejména z titulu odměny za poskytování služby Zásilkovny dle platného ceníku.
 5. Bankovní účet určený Klientem, kam má být Poskytovatelem poukázána dobírková částka za zásilku, musí být veden v české měně (Kč) u bankovního ústavu se sídlem v České republice (pokud jsou služby Zásilkovny poskytovány na území České republiky). Pokud jsou služby Zásilkovny poskytovány na území Slovenské republiky, je dobírková částka za zásilku poukázána Poskytovatelem na bankovní účet určený Klientem, který je veden v evropské společné měně € , a to buď u bankovního ústavu se sídlem v České nebo Slovenské republice. Veškeré náklady spojené s bankovní transakcí a převodem finančních prostředků hradí Klient. Pokud by Klient označil účet u jiného bankovního ústavu, kam má být poukázána dobírková částka za zásilku, který nemá sídlo v České republice, respektive ani v České republice ani na území Slovenské republiky, je Klient povinen sdělit Poskytovateli ve lhůtě do 7 kalendářních dní jiný způsob poukázání dobírkové částky (např. jiný bankovní ústav se sídlem v České republice, respektive v České republice nebo na území Slovenské republiky, či zaslání formou poštovní poukázky na adresu Klienta). Poskytovatel není oprávněn poukázat dobírkovou částku na účet vedený u bankovního ústavu se sídlem jiným, než jsou výše uvedeny a pro případ prodlení s poukázáním dobírkové částky v tomto případě nenese žádnou odpovědnost.

8. Cena služeb Zásilkovny – lhůty k plnění

 1. Cena za službu Zásilkovny je účtována dle ceníku služeb, který je přílohou č. 1 těchto Podmínek. Ceník je dostupný na všech pobočkách Zásilkovny a na internetové adrese www.zasilkovna.cz.
 2. Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli úplatu za veškeré služby, a to včetně služeb doplňkových, nadstandardních úkonů, příplatků a dalších služeb, které si Klient objednal, a to ve výši dle aktuálního ceníku.
 3. Poskytovatel je oprávněn sjednat s Klientem na základě dlouhodobé spolupráce vlastní cenové podmínky, které jsou poté součástí smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem. Takovéto cenové podmínky jsou platné pouze po dobu platnosti smlouvy, přičemž rozhodný den pro platnost takovýchto cenových podmínek se rozumí den, kdy byla uzavřena konkrétní písemná smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem o poskytování služeb Zásilkovny.
 4. Nárok na uhrazení ceny za služby Zásilkovny vzniká předáním zásilky Poskytovateli.
 5. Cena za služby je splatná Klientem v hotovosti při předání zásilky Poskytovateli, pokud není ve smlouvě mezi Poskytovatelem a Klientem sjednáno jinak.
 6. Je-li ve smlouvě mezi Poskytovatelem a Klientem sjednána bezhotovostní platba za služby Zásilkovny, provede Klient platbu na základě daňového dokladu vystaveného poskytovatelem se splatností 7 kalendářních dnů ode dne vystavení, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranné změny cen v ceníku. V případě změny cen v ceníku je Poskytovatel tuto změnu oznámit Klientovi alespoň 7 kalendářních dnů přede dnem vstoupení nového ceníku v platnost. Nový ceník uveřejní Poskytovatel na svých internetových stránkách www.zasilkovna.cz.
 8. V případě nesouhlasu Klienta se změnami v ceníku služeb Poskytovatele, může tento písemně vypovědět smlouvu. Pokud tak neučiní a bude nadále využívat služeb Zásilkovny, je vázán novým ceníkem od prvního dne jeho platnosti. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Po dobu výpovědní lhůty bude ze strany Poskytovatele plněno v cenách dle ceníku platného před jeho změnou.
 9. V případě, že se Klient dostane do prodlení s úhradou odměny za služby, tj. cena služby nebude připsána na bankovní účet Poskytovatele ke dni splatnosti na daňovém dokladu, je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Klientovi rozdíl mezi jakoukoliv zvýhodněnou cenou či smluvní cenou a cenou podle základního ceníku (aktuálního ceníku) Poskytovatele. Klient se dále zavazuje uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že se Klient dostane do prodlení s úhradou ceny za jakékoliv služby, je Poskytovatel oprávněn požadovat od Klienta úhradu dalších služeb v hotovosti, a to i pokud bylo ve smlouvě sjednáno jinak.
 10. Poskytovatel má k zajištění svých právních nároků vůči Klientovi zástavní právo k zásilce ve smyslu § 2481 občanského zákoníku a v případě, že nedojde k zaplacení ceny za služby ani v náhradní lhůtě určené k výzvě k zaplacení, má Poskytovatel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžené zástavy.
 11. Poskytovatel je oprávněn započíst na výplatu doběrečného své splatné a nesplatné pohledávky za Klientem, zejména z titulu odměny za poskytování služby Zásilkovny dle platného ceníku. Přehled provedených zápočtů a poukázaných plateb doběrečného je uveden v informačním systému Poskytovatele.
 12. V případě, že Poskytovatel nesprávně vyúčtoval Klientovi služby Zásilkovny na základě daňového dokladu, je Klient oprávněn písemně na tuto skutečnost Poskytovatele upozornit, vyznačit konkrétní nesprávnosti a požádat Poskytovatele o vystavení nového správného daňového dokladu, a to ve lhůtě do 30 (slovy: „třicet“) kalendářních dní ode dne vystavení daňového dokladu a pokud tak Klient neučiní, má se za to, že vyúčtování uvedené v daňovém dokladu je bezvadné a Poskytovateli vznikl nárok na zaplacení ceny za služby dle zaslaného daňového dokladu. Bylo–li vyúčtování uvedené v daňovém dokladu nesprávné, Poskytovatel ve lhůtě 30 (slovy: „třiceti“) dní po doručení upozornění Klienta na nesprávné vyúčtování, zašle Klientovi nový a správný daňový doklad se správný vyúčtováním služeb a vystornuje vadný daňový doklad.
 13. Lhůta k plnění, nebude-li smlouvou sjednáno jinak, se stanovuje na 7 kalendářních dnů.

9. Odpovědnost Poskytovatele a Klienta za škodu

 1. Poskytovatel odpovídá Klientovi za škodu vzniklou na zásilce, jenž vznikla po jejím převzetí do prostor Poskytovatele k obstarání služby Zásilkovny až do doby jejího vydání Příjemci. Přechod nebezpečí za škodu přechází na Poskytovatele až okamžikem faktického převzetí Zásilky některým z jeho zaměstnanců v některé z poboček Poskytovatele. Při výdeji Zásilky přechází nebezpečí za škodu z Poskytovatele v okamžiku převzetí Zásilky Příjemcem, osobou oprávněnou jednat za Příjemce nebo Klienta, či v okamžiku předání prvnímu dopravci. V případě, že je Příjemce nebo Klient v prodlení s převzetím Zásilky, přechází nebezpečí za škodu z Poskytovatele v okamžiku, kterým je počátek takovéhoto prodlení.
 2. Poskytovatel odpovídá pouze za škodu skutečnou, která vznikla na Zásilce, nikoliv za jakoukoli jinou škodu, neodpovídá za ušlý zisk Klienta, sankce z prodlení, smluvní pokuty, penále, nároky třetích osob, či závazky Klienta vzniklé vůči třetím osobám, či další následné škody.
 3. Skutečnou škodou se rozumí částka, o kterou se zmenšila hodnota zásilky.
 4. Poskytovatel je povinen sjednat se smluvní pojišťovnou pojištění o odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout na zásilce.
 5. Poskytovatel odpovídá za skutečnou škodu vzniklou na zásilce pouze do výše 20 000 Kč (slovy: „dvacet tisíc korun českých“).
 6. Poskytovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé na zásilce v době od převzetí zásilky od Klienta do jejího vydání Příjemcem, jestliže byly způsobeny:
  1. klientem, Příjemcem zásilky, vlastníkem zásilky, přepravcem (ve smluvním vztahu s Klientem), nebo osobou, která manipulovala se zásilkou před jejím předáním do obstarání služby Zásilkovny;
  2. vadou zásilky, její přirozenou povahou nebo jejím obvyklým úbytkem;
  3. vadným nebo nedostačujícím obalem zásilky, či nevhodným způsobem balení;
  4. pokud Klient předá Poskytovateli služby Zásilkovny zásilku (zboží), která je ze služby vyloučena dle bodu 4.2. těchto Podmínek;
  5. neúplnou, nesprávnou či zavádějící informací Klienta o obsahu zásilky a její povaze.
  6. Poskytovatel se zprostí odpovědnosti za škodu na Zásilce také v tom případě, pokud vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení obvyklé péče.
  7. Klient odpovídá za škodu, která vznikne Poskytovateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinnosti Klienta dle zákona, smlouvy a těchto Podmínek, zejména pokud Klient předá do obstarání služby Zásilkovny zboží, které je ze služby vyloučeno dle bodu 4.2. těchto Podmínek, neposkytne Poskytovateli správné a úplné údaje o obsahu zásilky a o povaze zboží, jakož i o jiných skutečnostech, potřebných k uzavření smlouvy.
  8. Klient je dále odpovědný za škodu způsobenou zásilkou, jejím obsahem, kterou Klient předal Poskytovateli k obstarání služby.

10. Náhrada škody

 1. Klient je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou zásilky předané do obstarání služby Zásilkovny Poskytovateli. Takovýto nárok je Klient povinen uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co se o škodě na Zásilce dozvěděl, nejpozději však do 7 kalendářních dní od jeho předání Příjemci, osobě oprávněné jednat za Příjemce, či Klienta.
  1. Poškozením se rozumí změna stavu, tj. změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti, složení věcí tvořících zásilku, kterou je možno odstranit opravou, nebo taková změna stavu, kterou sice nelze odstranit opravou, ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu.
  2. Zničením se rozumí taková změna stavu věcí tvořících zásilku, kterou nelze odstranit opravou a věc nelze dále používat k původnímu účelu.
 2. Škoda představuje:
  1. V případě poškození zásilky přiměřené náklady na opravu, které jsou nutné pro uvedení zásilky do původního stavu, včetně nákladů na demontáž a montáž věci. Od těchto nákladů se odečte cena zpeněžitelných a využitelných zbytků nahrazovaných částí. Pokud se poškozená zásilka neopraví a je použitelná k původnímu účelu i s poškozením, potom má Klient nárok na náhradu škody ve výši rozdílu cen zásilky před poškozením a po vzniku škody. Hodnota poškozené zásilky je částka stanovená odborným posudkem, případně čistý výtěžek z prodeje poškozené zásilky, pokud Klient s prodejem souhlasí.
  2. V případě zničení nebo ztráty zásilky skutečnou hodnotu zásilky v době převzetí zásilky Poskytovatelem, případně její části, pokud se ztratí nebo zničí jen její část. Skutečná hodnota zásilky je ve výši pořizovací ceny věci, která je obsahem zásilky. Výše škody je prokazována daňovým dokladem či fakturou. Škoda je uplatňována bez DPH, s výjimkou, kdy Klient není plátce DPH, nebo kdy je škoda odstraněna opravou věci tvořící obsah zásilky.
 3. Klient je povinen zajistit, že si Příjemce, či osoba oprávněná jednat za Příjemce, v okamžiku převzetí zásilku prohlédne a při zřejmých a na obalu zásilky znatelných poškozeních, tato poškození a ztráty oznámí Poskytovateli. Ve chvíli, kdy zásilka opustí prostory Poskytovatele, nelze v žádném z případů uplatnit jakoukoli odpovědnost za škodu. O rozsahu poškození nebo ztrátě obsahu zásilky musí být ihned při zjištění škody Klientem, nebo Příjemcem z pověření Klienta sepsán Zápis o škodě, a to na Poskytovatelem vyhotoveném formuláři (dále jen „Zápis o škodě“), k jiným, než ve formuláři uvedeným škodám nebude přihlíženo. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny Poskytovatele.
 4. Klient je povinen umožnit Poskytovateli, aby se před sepsáním Zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody. Z těchto důvodů je Klient povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno, aby byl zachován obal zásilky, ve kterém byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu Poskytovatele likvidována nebo přepravována na jiné místo.
 5. U poškozených zásilek je Klient, Příjemce i Poskytovatel povinen umožnit ohledání zásilky také zástupci pojišťovny Poskytovatele.
 6. Poruší – li Klient své povinnosti stanovené předchozími body tohoto článku a článkem 11 těchto Podmínek, má se za to, že škoda na zásilce, za kterou odpovídá Poskytovatel, nevznikla.

11. Uplatnění nároku na náhradu škody

 1. Poskytovatel služby Zásilkovna je v České republice pojištěn prostř. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, 110 01 Praha 1.
 2. Poskytovatel služby Zásilkovna je ve Slovenské republice pojištěn prostř. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
 3. Nárok na náhradu škody uplatňuje u Poskytovatele oprávněná osoba. Oprávněnou osobou je výhradně Klient.
 4. Zápis o škodě není uplatněním nároku na náhradu škody.
 5. Nárok na náhradu škody musí Klient uplatnit písemně a to neprodleně po převzetí zásilky Příjemcem, nejpozději však do 7 (slovy: „sedmi“) kalendářních dnů. V opačném případě nárok na náhradu škody zaniká.
 6. K uplatnění nároku na náhradu škody je Klient povinen přiložit zejména následující dokumenty, jinak nelze k jeho nároku nadále přihlížet a nepovažuje se za včas a řádně uplatněný:
  1. doklad o pořizovací ceně zásilky (jejího obsahu);
  2. posudek servisu, opravce či jiné osoby, která provedla opravu zásilky, pokud byla zásilka po škodní události opravována, nebo vyžadují-li to okolnosti případu;
  3. průvodní doklad zásilky (daňový doklad, dodací list);
  4. fotodokumentaci u zásilek s částečnou ztrátou nebo poškozením v případě, že škoda přesahuje částku 5000 Kč bez DPH; Fotodokumentace předložená Poskytovateli musí obsahovat i fotografie obalu, jakož i obsahu zásilky tak, aby se dalo posoudit, zda škoda na zásilce je v příčinné souvislosti s poškozením obalu;
  5. dodací list;
  6. zápis o škodě.
 7. Poskytovatel je povinen se k uplatněnému nároku na náhradu škody vyjádřit nejpozději do 30-ti dnů od data jejího uplatnění. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nedodala oprávněná osoba všechny podklady uvedené v bodu 11.4. těchto Podmínek do dispozice Poskytovatele. Stejně tak jsou–li k vyřízení reklamace nezbytné podklady od orgánů činných v trestním řízení, od institucí působících v pojišťovnictví nebo od jiného orgánu či instituce, neběží lhůta pro vyřízení reklamace do té doby, než Poskytovatel takové podklady od příslušných institucí získá, pokud takovýchto podkladů a vyjádření bude zapotřebí.
 8. V případě, že podkladem pro stanovení hodnoty poškozeného či pohřešovaného obsahu zásilky je daňový doklad v zahraniční měně, přepočítá se částka na této faktuře uvedená dle směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni převzetí zásilky ke službě.
 9. Za oprávněný nelze považovat nárok na náhradu škody týkající se částečné ztráty obsahu zásilky nebo poškození zásilky či její části, není-li oprávněnou osobou prokázáno poškození obalu zásilky a dále není-li toto uvedeno v Zápise o škodě.
 10. Vlastní úhrada řádně uplatněného a Poskytovatelem uznaného nároku na náhradu škody se uskuteční ve sjednané lhůtě smluvními stranami a nebude-li sjednána, pak do 30 dnů ode dne uplatnění nároku na náhradu škody. Nárok na náhradu škody není Klient oprávněn započítat proti nároku Poskytovatele na zaplacení ceny služeb, což obě strany výslovně sjednávají.
 11. V případě uplatnění nároku na náhradu škody za ztracenou zásilku je Klient povinen informovat o ztrátě zásilky Poskytovatele nejpozději do 7 (slovy: "sedmi„) kalendářních dnů od zjištění takové skutečnosti. Klient je povinen podložit svůj nárok čestným prohlášením Příjemce zásilky, kde Příjemce svým podpisem potvrdí, že mu příslušná zásilka nebyla doručena. Čestné prohlášení musí obsahovat zejména údaje o Příjemci zásilky (jméno, příjmení) a číslo zásilky, která nebyla doručena.
 12. V případě, že ztracená zásilka, případně její část, je nalezena, považuje se nárok Klienta na náhradu škody na Zásilce za uhrazený okamžikem, kdy Klient nebo Příjemce získá možnost se zásilkou nakládat. Byla-li zásilka nalezena Klientem nebo Příjemcem, je o této skutečnosti Klient povinen Poskytovatele písemně informovat. Pokud byla před nalezením zásilky Zákazníkovi škoda, nebo její část, Poskytovatelem uhrazena v penězích, je Klient povinen tuto částku Poskytovateli vrátit, bude-li předchozí písemný souhlas Poskytovatele, může zásilky vydat.
 13. V případě souhlasu Poskytovatele s nárokem na náhradu škody u poškozené zásilky a úhradě celé hodnoty poškozeného zboží Poskytovatelem, je Klient povinen odevzdat poškozené zboží, které bylo předmětem reklamace, Poskytovateli. Zákazník je povinen předat poškozené zboží Poskytovateli nejpozději do 2 pracovních dnů od oznámení souhlasu s nárokem.
 14. V případě neoprávněného uplatnění nároku na náhradu škody má Poskytovatel vůči Klientovi právo na úhradu skutečných nákladů, které vznikly Poskytovateli na základě neoprávněného uplatnění nároku Klientem.
 15. V případě, že existuje podezření ze spáchání trestného činu, jsou Klient i Poskytovatel povinni spolupracovat a bez prodlení předávat všechny potřebné informace sloužící k rychlému dopadení pachatele. Tato povinnost se týká jak vzájemné spolupráce mezi Klientem i Poskytovatelem, tak i spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Klient bere na vědomí, že v případech stanovených právními předpisy je Poskytovatel povinen na výzvu orgánu činného v trestním řízení, správního orgánu či soudu sdělit tomuto orgánu informace týkající se Klienta, Příjemce nebo Zásilky.
 16. Všechna práva vzniklá ze škody na zásilkách vůči Poskytovateli se promlčují uplynutím jednoho roku.
 17. Odpovědnost Poskytovatele za škodu na zásilce je upravena občanským zákoníkem a těmito Podmínkami.
 18. Poruší -li Klient své povinnosti stanovené článkem 11 těchto Podmínek, zejména při uplatnění nároku na náhradu škody, má se za to, že škoda na zásilce, za kterou odpovídá Poskytovatel, nevznikla.

12. Ochrana osobních údajů

 1. Klient souhlasí s tím, aby Poskytovatel ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o ochraně osobních údajů”) zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje Klienta uvedené ve Smlouvě, případně získané z jiných zdrojů souvisejících se vzájemnou spoluprací Klienta a Poskytovatele, a další osobní údaje nezbytné pro poskytnutí služeb. Tyto osobní údaje budou Poskytovatelem zpracovávány a uchovávány v zákaznické databázi Poskytovatele pro účely plnění jeho závazků vyplývajících ze smlouvy a evidenční účely.
 2. Poskytnutí osobních údajů osob, které s Poskytovatelem hodlají uzavřít smlouvu je dobrovolné, nicméně ze strany Poskytovatele je jejich poskytnutí podmínkou uzavření smluvního vztahu a plnění závazků Poskytovatele z tohoto smluvního vztahu.
 3. Požádá-li Klient Poskytovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Poskytovatel povinen v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mu informaci bez zbytečného odkladu předat, a pokud Klient zjistí nepřesnosti v údajích zpracovávaných Poskytovatelem, je oprávněn žádat, aby Poskytovatel provedl opravu.
 4. Klient souhlasí s tím, že osobní údaje Klienta mohou být použity v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Klient souhlasí s příjímáním obchodních sdělení od Poskytovatele. Obsahem sdělení jsou informace o novinkách, slevách a nabídkách Poskytovatele.
 5. Klient se zavazuje zajistit souhlas Příjemce Zásilky se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a splnění informační povinnosti dle ustanovení § 11 zákona o ochraně osobních údajů v takovém rozsahu, aby Poskytovatel mohl řádně plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy. Pro tento případ se Klient ve smyslu § 2890 a násl. občanského zákoníku dále zavazuje uhradit Poskytovateli jakoukoliv škodu, která mu v souvislosti se zpracováním osobních údajů Příjemců vznikne.

13. Závěrečná ustanovení

 1. V případě uzavření smlouvy s mezinárodním prvkem se smluvní strany výslovně dohodly, že právní vztahy mezi nimi se budou řídit právním řádem České republiky.
 2. Uzavírá se smlouva na jeden objednaný obchod, případně na dobu uvedenou ve smlouvě. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědní doba se nevztahuje na jednorázové obchody.
 3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna okamžitě odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení závazků druhé strany. Pro vyloučení pochybností se za podstatné porušení povinností Klienta pro účely této smlouvy považuje zejména prodlení Klienta s plněním úhrady služeb Zásilkovny a porušení povinností sjednaných těmito Podmínkami. U fyzických osob nepodnikatelů platí pro odstoupení od smlouvy ust. o spotřebitelských smlouvách dle občanského zákoníku.
 4. Výzvy, odstoupení a další jednostranné úkony provedené jednou ze stran vůči straně druhé se, pokud nedojde k jejich doručení, považují za doručené nejpozději pátým dnem poté, co strana úkon činící jej podala ve formě doporučené listovní zásilky k poštovní přepravě provozovateli poštovních služeb.
 5. Poskytoval si vyhrazuje podmínku neuzavřít smlouvu s Klientem, pokud je to v rozporu s již existující smlouvou a exkluzivní doložkou k této smlouvě.
 6. Tyto Podmínky a ceník, který je součástí těchto Podmínek v aktuálních zněních jsou zpřístupněny Klientovi na internetových stránkách www.zasilkovna.cz. Poskytovatel je oprávněn provést změnu Podmínek nebo uvedených ceníků a v takovém případě je povinen seznámit s ní Klienta prostřednictvím zveřejnění na internetových stránkách www.zasilkovna.cz, a to s dostatečným časovým předstihem před datem účinnosti takové změny, nejdéle 10 kalendářních dní. Klient je povinen dostatečně často sledovat uvedené internetové stránky, seznamovat se s uvedenými změnami, a pokud s některou ze zveřejněných změn nesouhlasí, je oprávněn smlouvu uzavřenou s Poskytovatelem před datem účinnosti změny písemně vypovědět výše uvedeným způsobem, v opačném případě se má za to, že se s uvedenými změnami seznámil a souhlasí s nimi a je jimi ode dne jejich účinnosti vázán.
 7. V případě kolize těchto Podmínek, nebo jejich části s jakýmkoliv jiným smluvními podmínkami, především smluvními podmínkami upravenými ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem, má přednost uzavřená smlouva.
 8. Neplatnost některého z ustanovení těchto Podmínek nezpůsobuje neplatnost Podmínek jako celku.
 9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a spotřebitelem ke vzniku sporu ze zasílatelské smlouvy, který se nepodaří vyřešit ani vzájemnou dohodou obou stran, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelské­ho sporu.

  V případě sporů, týkajících se poštovních služeb poskytovaných Poskytovatelem na základě osvědčení č. 20, je tímto subjektem: Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 190 00 Praha 9, Webové stránky: www.ctu.cz/…spotrebitele

  Ve všech ostatních případech je tímto subjektem: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 E-mail: adr@coi.cz Webové stránky: www.adr.coi.cz