API pro podání zásilek

Pro přímé propojení systémů nabízíme API dle standardu SOAP. V případě, že Vaše vývojové prostředí nenabízí možnost použití SOAP API, můžete také využít REST rozhraní s přímým předáváním XML zpráv a odpovědí, nabízené funkce jsou shodné, avšak doporučujeme je-li to možné použít SOAP.

 • SOAP
  • WSDL: http://www.zasilkovna.cz/api/soap.wsdl
  • Na základě WSDL souboru by Vaše vývojové prostředí mělo být schopné připravit třídy pro práci s rozhraním. Nic více by nemělo být potřeba – ihned jste připraveni použít funkce API.
  • Upozornění při použití PHP: nativní PHP SoapClient obsahuje chybu při zpracování 64bit čísel; použijte náhradní adresu WSDL souboru http://www.zasilkovna.cz/api/soap-php-bugfix.wsdl, kde jsou datové typy unsignedLong nahrazeny za string. S čísly podacích zásilek je nutno pracovat jako se stringy, neboť standardní číselný datový typ (signed int) nemá dostatečný rozsah.
 • REST/XML
  • Adresa rozhraní: http://www.zasilkovna.cz/api/rest
  • Na adresu rozhraní vždy metodou POST zašlete XML dokument, kde kořenovým prvkem bude název funkce a pod ním umístěny jednotlivé argumenty.
  • V případě, že argumentem je víc ID zásilek, pak jej zadejte takto: <packetIds><id>1234567890</id><id>1234567890</id>...</packetIds>
  • Odpověď bude XML dokument s kořenovým prvkem response, pod kterým bude prvek status s hodnotou buď ok nebo fault a dále daty odpovědi. Pokud status=ok, pak zde bude také prvek result v němž bude uložen výsledek volání funkce (buď přímá hodnota nebo struktura, podle zvolené funkce). Pokud status=fault, pak zde budou také prvky fault, což udává třídu chyby, string textový popis chyby a detail se strukturovaným rozpisem chyby, je-li pro danou funkci k dispozici.

Příklady použití v programovacích jazycích

 • C#/.NET
  V menu Project zvolte Add Service Reference, zadejte adresu WSDL souboru výše a jako Namespace zadejte Packetery. Poté již můžete napsat následující kód:

 • PHP
  Můžete přímo napsat následující kód:
 • Ukázkový XML požadavek pro REST API

Způsob využití

Při předávání zásilek do systému přes API můžete pro tisk štítků využít:

 • náš systém stejně jako při ručním či CSV/XLS podání, všechny zásilky zadané přes API se objeví v sekci Mé zásilky
 • funkce packetLabelPdf() a packetsLabelsPdf() nabízené tímto API, které vrátí štítky k tisku přímo v podobě PDF
 • své vlastní štítky splňující specifikaci dle VOP, část Pravidla označování zásilek štítky po schválení podoby IT oddělením

Dále pokud požadujete (a velmi doporučujeme) vytváření expedic (dodacích listů), podle kterých při příjmu zásilek dojde k automatické kontrole, zda je dodávka kompletní:

 • opět můžete využít náš systém v sekci Mé zásilky
 • nebo přes API vytvoříte expedici (dodací list) funkcí createShipment() a vytisknete vlastní dodací list včetně předaného čárového kódu

Testování

Zásilky můžete zadávat volně do systému – fyzicky nedoručené zásilky po určité době automaticky stornujeme. Pokud nechcete, aby se tyto zásilky míchaly s Vaším běžným provozem, vyžádejte si testovací klientský účet na technické podpoře. Pozor! Na e-mail adresáta je při zadání zásilky do systému odeslána zpráva s informací o vložení zásilky.

Dodací listy (expedice) můžete taktéž volně vytvářet, nepoužité dodací listy jsou po určité době automaticky zrušeny. Na obsah dodacího listu se můžete podívat též na následující adrese:

Popisy struktur

 • PacketAttributes: parametry zásilky
  typ pole omezení povinné popis
  unsignedLongid 10 číslic ne ID zásilky (podací číslo) z Vám přiděleného rozsahu; pozor, je nutné použít 64-bit datový typ
  stringnumber 1-24 znaků ano číslo objednávky ve Vašem obchodu
  stringname 1-32 znaků ano jméno adresáta zásilky
  stringsurname 1-32 znaků ano příjmení adresáta zásilky
  stringcompany 1-32 znaků ne firma adresáta zásilky
  stringemail platný formát e-mailové adresy není-li zadán telefon e-mail adresáta zásilky
  stringphone platné tel. číslo v ČR či SR není-li zadán e-mail telefon adresáta zásilky
  unsignedIntaddressId platné ID aktivní pobočky ano ID pobočky, na níž je zásilka určena k výdeji, nebo ID poštovní či kurýrní služby, na níž má být zásilka podána
  stringcurrency CZK, EUR, HUF, PLN, RON, UAH, CHF, HRK, RUB, DKK, SEK ne měna pro dobírku a hodnotu zásilky
  decimalcod pro CZK celé číslo, pro HUF násobek 5 ne dobírková částka
  decimalvalue viz max. hodnoty dle VOP ano hodnota zásilky pro účely pojištění
  decimalweight desetinné číslo ne váha zásilky v kilogramech
  stringeshop existující nebo nový odesilatel podáváte-li za více odesilatelů (e-shopů) označení odesilatele, které máte zadáno u nás v systému, nebo pokud máte pouze jednu fakturační adresu, pak také může být zadán nový odesilatel a tento bude automaticky vytvořen pod Vaším zákaznickým účtem
  booleanadultContent ne zde můžete vyžádat ověření osoby, která zásilku převezme, zda je starší 18 let
  stringstreet 1-32 znaků při podání na poštu či kurýra ulice
  stringhouseNumber 1-16 znaků při podání na poštu či kurýra číslo domu (popisné, orientační)
  stringcity 1-32 znaků při podání na poštu či kurýra město
  stringzip platné PSČ při podání na poštu či kurýra PSČ
  unsignedIntcarrierPickupPoint ne pro externího přepravce, který nabízí výdejní místa, je možné zadáním tohoto pole zvolit výdejní místo
  stringcarrierService platná služba zvoleného dopravce ne pro externího přepravce, který nabízí více různých služeb pro doručení (např. rychlost doručení 24h vs. 48h), je možné zadáním tohoto pole zvolit službu
  DispatchOrderdispatchOrder struktura typu DispatchOrder ne máte-li smlouvu o poskytování služby fulfillmentu, můžete zde předat požadavek na expedici zboží
  stringcustomerBarcode 1-32 znaků ne vlastní čárový kód zákazníka, povoleno pouze pokud máte vyjednáno jejich použití

 • DispatchOrder: parametry požadavku na expedici zboží (pouze máte-li smlouvu o poskytování služby fulfillmentu)
  typ pole omezení povinné popis
  stringgoods kódy zboží oddělené čárkami ano pokud chcete od jedno druhu (kódu) zboží expedovat více kusů, zapište jej vícekrát; například PraciPrasekXyz10kg, PraciPrasekXyz10kg, PraciPrasekAbc5kg je požadavek na expeidici celkem tří kusů zboží, z toho dva stejné, tedy 2x prací prášek XYZ 10 kg a 1x prací prášek ABC 5 kg. Bílé znaky jsou ignorovány.
  binarypdf platný PDF soubor ne dokument pro koncového zákazníka k vytištění a zabalení s objednávkou, například faktura

 • ClaimAttributes: parametry zásilky Reklamační asistent
  typ pole omezení povinné popis
  unsignedLongid 10 číslic ne ID zásilky (podací číslo) z vám přiděleného rozsahu; pozor, je nutné použít 64-bit datový typ
  stringnumber 1-24 znaků ano číslo objednávky ve vašem obchodu (označení zásilky pro vás)
  stringemail platný formát e-mailové adresy ne e-mail vašeho zákazníka
  stringphone platné tel. číslo v ČR či SR ne telefon vašeho zákazníka
  decimalvalue viz max. hodnoty dle VOP ano hodnota zásilky pro účely pojištění
  stringcurrency CZK, EUR, HUF, PLN, RON, UAH, CHF, HRK, RUB, DKK, SEK ano měna hodnoty zásilky
  stringeshop existující nebo nový odesilatel podáváte-li za více odesilatelů (e-shopů) označení odesilatele, které máte zadáno u nás v systému, nebo pokud máte pouze jednu fakturační adresu, pak také může být zadán nový odesilatel a tento bude automaticky vytvořen pod Vaším zákaznickým účtem
  booleansendLabelToEmail ne bude-li zadáno, pak se na uvedený e-mail zašle informace o zásilce Reklamačního asistenta spolu se štítkem k nalepení na zásilku

 • PacketIdDetail: ID zásilky (podací číslo) včetně doplňkových formátů
  typ pole omezení povinné popis
  unsignedLongid ano vlastní ID zásilky jako číselný tvar; pozor, je nutné použít 64-bit datový typ
  stringbarcode ano ID zásilky ve formátu podacího čísla, tj. s prefixem Z; tato forma je používána též pro vygenerování čárového kódu zásilky
  stringbarcodeText ano ID zásilky ve formátu podacího čísla rozděleného pro snazší lidskou čitelnost, tj. Z 123 4567 890.

 • ShipmentIdDetail: ID expedice (dodacího listu) včetně kontrolního součtu a doplňkových formátů
  typ pole omezení povinné popis
  unsignedIntid ano vlastní ID expedice (dodacího listu) jako číselný tvar
  stringchecksum 10 znaků ano hashovaný kontrolní součet obsahu dodacího listu; může začínat nulami
  stringbarcode ano ID expedice ve formátu pro generování čárového kódu, tj. D12345678:0123456789 (D<idExpedice>:<kontrolníSoučet>)
  stringbarcodeText ano ID expedice ve formátu čárového kódu rozděleného pro snazší lidskou čitelnost, tj. D 1234 5678 : 01234 56789.

 • StatusRecord: informace o změně stavu zásilky (jeden záznam z trasování zásilky)
  typ pole omezení povinné popis
  dateTimedateTime ano datum a čas změny stavu zásilky
  unsignedIntstatusCode ano číselný kód změny stavu, viz níže tabulku
  stringcodeText ano max. tříslovný anglický název změny stavu, viz níže tabulku
  stringstatusText ano textový popis změny stavu zásilky
  unsignedIntbranchId ne ID pobočky, na níž se zásilky nachází ve chvíli změny stavu; v případě, že není pro tuto změnu stavu k dispozici, pak obsahuje nulu (kvůli omezením daným kompatibilitou s některými implementacemi SOAP/WSDL nemůže být null/nedefinované)
  unsignedIntdestinationBranchId ne souvisí-li tato změna stavu s přesunem mezi pobočkami, pak toto pole určuje ID cílové pobočky; v případě, že není pro tuto změnu stavu k dispozici, pak obsahuje nulu (kvůli omezením daným kompatibilitou s některými implementacemi SOAP/WSDL nemůže být null/nedefinované)
  stringexternalTrackingCode ne je-li zásilka určena k předání na poštu či kurýra a toto je změna stavu značící uskutečnění tohoto předání, pak je zde trasovací kód zásilky u tohoto externího dopravce

 • CurrentStatusRecord: informace o aktuálním (posledním) stavu zásilky
  • tato struktura rozšiřuje strukturu StatusRecord, tj. má všechny její položky a dále tyto:
  typ pole omezení povinné popis
  booleanisReturning ano informace zda je zásilka určena k vrácení, tj. například je sice stále na výdejní pobočce, avšak již má prošlé datum uložení; toto neznamená, že již nemůže být vydána
  datestoredUntil ano datum posledního dne, kdy bude zásilka určitě uložena na cílové výdejní pobočce, poté může být odeslána zpět

 • PacketIds: tento datový typ reprezentuje pole ID zásilek, tj. pole prvků typu unsignedLong (64-bit číselný formát).

 • StatusRecords: tento datový typ reprezentuje pole prvků typu StatusRecord.

 • NullableDate: tento datový typ reprezentuje datum s možností prázdné hodnoty (null); existuje z důvodů kompatibility s některými implementacemi SOAP/WSDL.

Stavové kódy zásilky

kód (statusCode) název (codeText) další platná pole popis
1 received data předány informace o zásilce (tj. např. zavolání createPacket())
2 arrived branchId zásilka přijata na pobočce
3 prepared for departure branchId, destinationBranchId zásilka připravena k odeslání na pobočce branchId a označena cílem destinationBranchId
4 departed branchId, destinationBranchId zásilka odeslána z pobočky branchId na destinationBranchId
5 ready for pickup branchId zásilka přijata na pobočce branchId a toto byla cílova pobočka, tj. zásilka připravena k výdeji a adresát informován
6 handed to carrier externalTrackingCode zásilka předána externímu dopravci (pošta, kurýr) a je k dispozici jeho trasovací kód
7 delivered branchId zásilka vydána adresátovi na pobočce branchId
8 ready to return branchId zásilka dorazila na pobočku branchId, kde je připravena k vrácení odesilateli (máte-li domluvené zasílání vratek kurýrem, bude zaslána v následující várce)
9 posted back zásilka byla odeslána zpět svému odesilateli
10 returned zásilka byla vrácena zpět odesilateli
11 cancelled zásilka byla zrušena (tento stav typicky může nastat pouze hned po zadání zásilky do systému a již nikoliv po jejím fyzickém přijetí)

Popisy chybových zpráv

 • AttributeFault: chyba jednoho z parametrů zásilky
  typ pole omezení povinné popis
  stringname ano název atributu s chybou
  stringfault ano popis chyby v hodnotě atributu

 • PacketAttributesFault: chybová zpráva pokud nejsou některé parametry zásilky platné; obsahuje pole prvků typu AttributeFault

 • DispatchOrderNotAllowedFault: chybová zpráva pokud vyplníte pole PacketAttributes.dispatchOrder, ale nemáte smlouvu o poskytování služby fulfillmentu; neobsahuje žádné informace

 • DispatchOrderUnknownCodeFault: chybová zpráva pokud vyplníte neplatný kód zboží do DispatchOrder.goods; obsahuje pole kódů zboží které nebyly platné (pole prvků typu string)

 • DispatchOrderInvalidPdfFault: chybová zpráva pokud zadaný dokument k vytištění není platný PDF soubor; neobsahuje žádné informace

 • PacketIdFault: chybová zpráva pokud není předané ID zásilky platné; mj. také pokud toto sice je ID zásilky, ale jiného klienta; neobsahuje žádné informace

 • PacketIdsFault: chybová zpráva pokud některá z předaných ID zásilek nejsou platná; mj. také pokud to sice jsou ID zásilek, ale jiného klienta; obsahuje pole prvků typu unsignedLong, tj. neplatných ID zásilek

 • NoPacketIdsFault: chybová zpráva pokud nebylo předáno žádné ID zásilky; neobsahuje žádné informace

 • DateOutOfRangeFault: chybová zpráva pokud předané datum je mimo povolený rozsah; neobsahuje žádné informace

 • UnknownLabelFormatFault: chybová zpráva pokud při generování PDF štítku bylo zadáno neznámé určení formátu; neobsahuje žádné informace

 • IncorrectApiPasswordFault: chybová zpráva pokud nebylo předáno správné přístupové heslo API; neobsahuje žádné informace
 • CustomBarcodeNotAllowedFault: chybová zpráva pokud nemáte povoleny vlastní čárové kódy expedic a pokusíte se jej zadat; neobsahuje žádné informace

Popis funkcí

 • všechny funkce mají jako první argument přístupové heslo API, které identifikuje Váš klientský účet a oprávnění přístupu k němu; můžete jej zjistit po přihlášení v sekci Můj účet; tento argument nebude dále u funkcí uváděn
 • všechny funkce také v souvislosti s tím mohou vrátit chybovou zprávu IncorrectApiPasswordFault

 • void packetAttributesValid(PacketAttributes attributes): ověří parametry zásilky, zda jsou v pořádku, tj. zda by volání funkce createPacket() se stejnými parametry uspělo
  • možné chybové zprávy: PacketAttributesFault, DispatchOrderNotAllowedFault, DispatchOrderInvalidPdfFault, DispatchOrderUnknownCodeFault
  • pokud jsou parametry zásilky platné, pak funkce uspěje a nic nevrací
  • jsou-li některé parametry zásilky neplatné, pak funkce selže a v rámci chybové zprávy PacketAttributesFault vrátí informace o tom, která pole jsou špatně a informace o těchto jednotlivých chybách
  • v případě, že nemáte smlouvu o fulfillmentu a vyplníte pole dispatchOrder, pak funkce selže s chybovou zprávou DispatchOrderNotAllowedFault
  • v případě, že máte smlouvu o fulfillmentu:
   • a vyplníte neplatný kód zboží, funkce selže a neplatné kódy zboží vrátí v rámci chybové zprávy DispatchOrderUnknownCodeFault
   • v případě, že máte smlouvu o fulfillmentu a vyplníte neplatný PDF soubor k vytištění, funkce selže s chybovou zprávou DispatchOrderInvalidPdfFault

 • void packetClaimAttributesValid(ClaimAttributes attributes): ověří parametry zásilky v režimu Reklamační asistent, zda jsou v pořádku, tj. zda by volání funkce createPacketClaim() se stejnými parametry uspělo
  • možné chybové zprávy: PacketAttributesFault
  • pokud jsou parametry zásilky platné, pak funkce uspěje a nic nevrací
  • jsou-li některé parametry zásilky neplatné, pak funkce selže a v rámci chybové zprávy PacketAttributesFault vrátí informace o tom, která pole jsou špatně a informace o těchto jednotlivých chybách

 • PacketIdDetail createPacket(PacketAttributes attributes): zadá zásilku do systému
  • možné chybové zprávy: PacketAttributesFault, DispatchOrderNotAllowedFault, DispatchOrderInvalidPdfFault, DispatchOrderUnknownCodeFault
  • pokud jsou parametry zásilky platné, pak funkce vytvoří zásilku v systému, uspěje a vrátí informace o ID zásilky
  • jsou-li některé parametry zásilky neplatné, pak funkce selže a v rámci chybové zprávy PacketAttributesFault vrátí informace o tom, která pole jsou špatně a informace o těchto jednotlivých chybách
  • v případě, že nemáte smlouvu o fulfillmentu a vyplníte pole dispatchOrder, pak funkce selže s chybovou zprávou DispatchOrderNotAllowedFault
  • v případě, že máte smlouvu o fulfillmentu:
   • a vyplníte neplatný kód zboží, funkce selže a neplatné kódy zboží vrátí v rámci chybové zprávy DispatchOrderUnknownCodeFault
   • v případě, že máte smlouvu o fulfillmentu a vyplníte neplatný PDF soubor k vytištění, funkce selže s chybovou zprávou DispatchOrderInvalidPdfFault

 • PacketIdDetail createPacketClaim(ClaimAttributes attributes): zadá zásilku v režimu Reklamační asistent do systému
  • možné chybové zprávy: PacketAttributesFault
  • pokud jsou parametry zásilky platné, pak funkce vytvoří zásilku v systému, uspěje a vrátí informace o ID zásilky
  • jsou-li některé parametry zásilky neplatné, pak funkce selže a v rámci chybové zprávy PacketAttributesFault vrátí informace o tom, která pole jsou špatně a informace o těchto jednotlivých chybách

 • ShipmentIdDetail createShipment(PacketIds packetIds, string customBarcode): vytvoří expedici (dodací list) ze seznamu zadaných zásilek
  • možné chybové zprávy: PacketIdsFault, NoPacketIdsFault, CustomBarcodeNotAllowedFault
  • pokud jsou všechna čísla zásilek platná, pak funkce vytvoří v systému expedici tyto zásilky obsahující, uspěje a vrátí informace o ID expedice (dodacího listu); jako neplatná jsou považována i čísla zásilek v režimu Reklamační asistent, neboť je předává váš zákazník, nikoliv vy
  • jsou-li některá čísla zásilek neplatná, pak funkce selže a v rámci chybové zprávy PacketIdsFault vrátí informace o tom, která ID jsou neplatná
  • nejsou-li předána žádná čísla zásilek, pak funkce selže a vrátí chybovou zprávu NoPacketIdsFault
  • pokud nemáte povoleny vlastní čárové kódy expedic a předáte jako druhý parametr cokoliv jiného, než prázdný řetězec/null, pak funkce selže a vrátí chybovou zprávu CustomBarcodeNotAllowedFault

 • CurrentStatusRecord packetStatus(unsignedLong packetId): vrátí informace o aktuálním stavu zásilky
  • možné chybové zprávy: PacketIdFault
  • pokud je číslo zásilky platné, pak funkce uspěje a vrátí požadovanou informaci
  • je-li číslo zásilky neplatné, pak funkce selže a vrátí chybovou zprávu PacketIdFault

 • StatusRecords packetTracking(unsignedLong packetId): vrátí informace o historii změnu stavů zásilky
  • možné chybové zprávy: PacketIdFault
  • pokud je číslo zásilky platné, pak funkce uspěje a vrátí požadované informace
  • je-li číslo zásilky neplatné, pak funkce selže a vrátí chybovou zprávu PacketIdFault

 • NullableDate packetGetStoredUntil(unsignedLong packetId): vrátí informaci o datu do kdy bude zásilka uložena na výdejním místě
  • možné chybové zprávy: PacketIdFault
  • pokud je číslo zásilky platné, pak funkce uspěje a vrátí požadovanou informaci; v případě, že zásilka aktuálně není připravena k výdeji na cílové pobočce (ještě nedorazila, nebo se naopak již vrací zpět), pak vrátí prázdnou hodnotu (null)
  • je-li číslo zásilky neplatné, pak funkce selže a vrátí chybovou zprávu PacketIdFault

 • void packetSetStoredUntil(unsignedLong packetId, date date): nastaví datum do kterého bude zásilka uložena na výdejním místě
  • možné chybové zprávy: PacketIdFault, DateOutOfRangeFault
  • pokud je číslo zásilky platné a datum je v povoleném rozsahu, pak funkce provede požadovanou změnu a uspěje
  • je-li číslo zásilky neplatné, pak funkce selže a vrátí chybovou zprávu PacketIdFault
  • je-li datum mimo povolený rozsah, tj. dříve než je vložena, nebo více jak dva měsíce po vložení, pak funkce selže a vrátí chybovou zprávu DateOutOfRangeFault

 • binary barcodePng(string barcode): vrátí PNG obrázek čárového kódu
  • funkce uspěje a vrátí požadovaná data

 • binary packetLabelPdf(unsignedLong packetId, string format, unsignedInt offset): vrátí PDF soubor se štítkem pro zvolenou zásilku; pokud je na jedné stránce možno umístit více štítků, pak offset určuje pozici (pořadí) štítku na stránce
  • možné chybové zprávy: PacketIdFault, UnknownLabelFormatFault
  • pokud je číslo zásilky platné a formát je jedna z povolených možností, pak funkce uspěje a vrátí požadovaný štítek ve formátu datového proudu PDF (tj. možno jej např. uložit jako soubor x.pdf a otevřít v prohlížeči PDF)
  • povolené možnosti pro format:
   • A7 on A7 – vrátí štítek o velikosti 105x74 mm (A7) na stránce o totožné velikosti
   • A6 on A4 – vrátí štítek o velikosti 105x148 mm (A6) na stránce velikosti 210x297 mm (A4)
   • A7 on A4 – vrátí štítek o velikosti 105x74 mm (A7) na stránce velikosti 210x297 mm (A4)
   • A8 on A8 – vrátí štítek o velikosti 50x74 mm (A8) na stránce o totožné velikosti
  • je-li číslo zásilky neplatné, pak funkce selže a vrátí chybovou zprávu PacketIdFault
  • není-li formát jedna z povolených možností, pak funkce selže a vrátí chybovou zprávu UnknownLabelFormatFault

 • binary packetsLabelsPdf(PacketIds packetIds, string format, unsignedInt offset): vrátí PDF soubor se štítkem pro zvolenou zásilku; pokud je na jedné stránce možno umístit více štítků, pak offset určuje pozici (pořadí) štítku na stránce
  • možné chybové zprávy: PacketIdsFault, NoPacketIdsFault, UnknownLabelFormatFault
  • pokud jsou čísla zásilek platná a formát je jedna z povolených možností, pak funkce uspěje a vrátí požadovaný štítek ve formátu datového proudu PDF (tj. možno jej např. uložit jako soubor x.pdf a otevřít v prohlížeči PDF)
  • povolené možnosti pro format:
   • A7 on A7 – vrátí štítek o velikosti 105x74 mm (A7) na stránce o totožné velikosti
   • A6 on A4 – vrátí štítek o velikosti 105x148 mm (A6) na stránce velikosti 210x297 mm (A4)
   • A7 on A4 – vrátí štítek o velikosti 105x74 mm (A7) na stránce velikosti 210x297 mm (A4)
   • A8 on A8 – vrátí štítek o velikosti 50x74 mm (A8) na stránce o totožné velikosti
  • jsou-li některá čísla zásilek neplatná, pak funkce selže a v rámci chybové zprávy PacketIdsFault vrátí informace o tom, která ID jsou neplatná
  • nejsou-li předána žádná čísla zásilek, pak funkce selže a vrátí chybovou zprávu NoPacketIdsFault
  • není-li formát jedna z povolených možností, pak funkce selže a vrátí chybovou zprávu UnknownLabelFormatFault

 • string packetCourierNumber(unsignedLong packetId): pokud to podání na daného dopravce umožňuje, vrátí trasovací číslo, pod nímž bude zásilka na tohoto dopravce podána
  • možné chybové zprávy: PacketIdFault, NotSupportedFault
  • pokud je číslo zásilky platné a zásilka je určena na dopravce, který tuto funkci podporuje, pak funkce uspěje a vrátí požadovanou informaci
  • je-li číslo zásilky neplatné, pak funkce selže a vrátí chybovou zprávu PacketIdFault
  • není-li zásilka určena na dopravce, který tuto funkci podporuje, funkce selže a vrátí chybovou zprávu NotSupportedFault

 • string[] senderGetReturnRouting(string senderLabel): pro daného odesilatele (eshop) vrátí směrovací řetězce pro uvedení ve zpáteční adrese; směrovací řetězce jsou dva a měly by být zobrazeny pod sebou ve formátu:
  nazev-odesilatele.cz
  směrovací řezězec 1
  směrovací řetězec 2
  • možné chybové zprávy: SenderNotExists
  • pokud pod Vaším účtem existuje odesilatel (eshop) daného označení senderLabel, pak funkce uspěje a vrátí požadovaný údaj
  • neexistuje-li pod Vaším účtem odesilatel daného označení senderLabel, pak funkce selže a vrátí chybovou zprávu SenderNotExists

Kam dál?

Vyhledávání zásilek

Track & Trace


Hotline

Hotline

+420 216 216 516
Po-Pá 08:00 – 18:00 hod.

e-mail: praha@zasilkovna.cz

další kontakty »

Kontaktní formulář

Kontaktní formulářkolik je 2+3?
zapište jednu číslici:

Přeskočit na obsah

 • Úvodní stránka